I MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2013
II MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2014
III MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2015
IV MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2016
V MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2017

Powrót do: VII MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2019

VI MARSZ NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW 2018


Piosenka Marszu Nordic Walking Studentów UTW

ZDJĘCIA Z VI MARSZU NORDIC WALKING
STUDENTÓW UTW


POBIERZ PREZENTACJĘ PPSX
Z VI MARSZU NORDIC WALKING STUDENTÓW UTWUCZESTNICY MARSZU NORDIC WALKING STUDENTÓW UTW
W KOLEJNYCH LATACH OD 2013 ROKU

Lp. Rok Liczba UTW Liczba uczestników Narastająco
1. 2013 62 1900 -
2. 2014 102 3041 4941
3. 2015 111 3235 8176
4. 2016 136 4120 12296
5. 2017 152 4195 16491
6. 2018 92 2335 18826

Pobierz listę uniwerytetów uczestniczących
w Marszu Nordic Walking studentów UTW od 2013Regulamin

Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w imprezie pod nazwą:
VI Marsz „Nordic Walking Studentów UTW 2018”.

§ 1. ORGANIZATOR

1. Organizatorem głównym jest: Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku" - Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wejherowie .
Współorganizatorami są:

Patronat honorowy:
  • Bogdan Tokłowicz – Przewodniczący Rady Miasta Wejherowo

2. Pod nazwą lokalnego organizatora rozumie się Uniwersytet Trzeciego Wieku (UTW), jako jednostkę prawną lub przynależącą do instytucji prawnej.

§ 2. CZAS TRWANIA AKCJI

1. Terminem przeprowadzenia Marszu przez UTW jest dzień:
12.05.2018, godz.11:00

§ 3. PRZYSTĄPIENIE DO AKCJI

1. Zgłoszenie uczestnictwa w Marszu następuje poprzez przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego UTW ( załącznik do regulaminu), na adres e-mail: utwnordicwalking@tlen.pl, przez osobę odpowiedzialną w danym uniwersytecie.
Rejestracja UTW będzie przyjmowana w terminie od 01 lutego do 11 maja 2018 roku do godziny 20.00.
2. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, UTW składa tym samym oświadczenie, iż akceptuje postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się ich przestrzegać.
3. W przypadku trudności w dokonaniu zgłoszenia proszę kontaktować się z Romanem Białasem - tel. 784 659 795.
4. UTW dokonując zgłoszenia wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora jako administratora danych osobowych w celu prowadzenia i informowania o Marszu, a w szczególności do publikacji danych na stronie internetowej oraz we wszystkich mediach. Dane będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r., Nr 101 poz. 926 ze zm.). Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi udział w Marszu. UTW przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich poprawiania.
5. Organizator nie odpowiada za podanie przez UTW danych nieprawdziwych.
6. Przystąpienie do Marszu upoważnia UTW do użycia nazwy VI Marsz Nordic Walking studentów UTW 2018, która może być rozszerzona o określenie „Organizator lokalny” z uwzględnieniem nazwy organizatora głównego, nazwę miejscowości lub o inne określenie geograficzne.

§ 4. UCZESTNICTWO W AKCJI

1. UTW, poprzez przystąpienie do Marszu, zobowiązuje się do:
a) zorganizowania na terenie działania uniwersytetu w dniu 12.05.2018 r. od godziny 11.00 otwartego, bezpłatnego marszu o długości 5 km;
b) dostarczenia w ciągu 14 dni od daty marszu, zdjęcia grupy uczestników /format 4:3/ oraz ich liczby, drogą elektroniczną;
c) zapewnienia Marszowi warunków zgodnych z przepisami ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2010 r. nr 127 poz. 857.) oraz rozporządzeniami do niej;
d) udostępnienia Organizatorom danych kontaktowych Koordynatora Akcji.

2. UTW odpowiada za:
a) lokalną promocję Marszu;
b) kontakt z sekretariatem Akcji z siedzibą w 84-252 Zamostne Orle, ul. Kwiatowa 17A; pod numerem telefonu: 784 659 795 i adresem e-mail: utwnordicwalking@tlen.pl
c) zamieszczenia relacji oraz fotografii z marszu w mediach i na własnej stronie internetowej.

3. Każdy z UTW w zakresie działań wskazanych w niniejszym paragrafie działa na własny koszt i ryzyko oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność wobec osób trzecich, w tym biorących udział w marszu przez niego organizowanym (uczestników marszu, osób trenujących oraz publiczności), za zgodność swoich działań z prawem.

4. Każdy UTW z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej Marszu materiałów, o których mowa w ust. 2c, udziela Organizatorom niewyłącznej licencji na ich wykorzystanie na wszystkich znanych w chwili zamieszczania polach eksploatacji, w tym: utrwalanie i zwielokrotnianie dowolną techniką, wprowadzenie do obrotu, użyczenie i najem, publiczne wykonanie, wystawienie i wyświetlenie, nadawanie (we wszystkich technikach, w tym: przewodowo lub bezprzewodowo, naziemnie lub satelitarnie) i reemitowanie, wprowadzanie utworu do pamięci komputera albo innego urządzenia elektronicznego umożliwiającego komunikowanie, zarówno w sieci przewodowej lub bezprzewodowej, zamkniętej, jak i dostępnej po spełnieniu określonych warunków, powszechnie dostępnej w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp do utworu w miejscu i czasie przez siebie wybranym we wszystkich technikach i technologiach. Korzystanie obejmuje również wydanie zbiorowe w postaci wydawnictw (prasa, albumy, katalogi, kalendarze), w wydawnictwach multimedialnych, samodzielnie lub w wydaniach z utworami innych podmiotów. Zezwolenie obejmuje wykonywanie w imieniu twórcy autorskich praw osobistych, jak również rozpowszechnianie po dokonaniu opracowania redakcyjnego, polegającego m.in. na wprowadzeniu śródtytułów, podtytułów, opisów, a takie korzystanie z materiałów nie będzie uważane za niosące jakikolwiek uszczerbek dla dóbr osobistych twórcy. Licencja zostaje udzielona bez ograniczeń terytorialnych na okres 5 lat, po upływie którego przekształca się w licencję na czas nieokreślony.

5. Każdy z UTW jest wyłącznie odpowiedzialny z tytułu naruszenia prawa, prawem chronionych interesów lub dóbr osób trzecich, w szczególności ich praw na dobrach niematerialnych, w wyniku zamieszczenia na stronie internetowej relacji oraz w mediach.

§ 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin niniejszy będzie udostępniony na stronie internetowej www.utww.pl.

2. Działania na rzecz UTW wskazane w niniejszym regulaminie, są nieodpłatne.

3. Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku” udziela UTW zezwolenia na niekomercyjne wykorzystanie nazwy i logotypu Akcji w celu zorganizowania, przeprowadzenia i promocji organizowanych przez nich marszy w 2018 r. Zezwolenie powyższe nie oznacza zrzeczenia się uprawnienia Stowarzyszenia „AZW” do rozporządzania i korzystania z nazwy i logotypu Marszu. UTW zobowiązują się do wykorzystania nazwy i logotypu Marszu wyłącznie w określonym powyżej celu, zgodnie z zasadami prawa i współżycia społecznego. UTW używając logotypu akcji VI Marsz Nordic Walking Studentów UTW 2018, ma świadomość, że ma ono charakter integralny (nie może być zmieniane) i jest zarejestrowanym znakiem słowno-graficznym.

4. W przypadku zastrzeżeń co do prawidłowości przebiegu Marszu, osoby zainteresowane mogą zgłosić Organizatorowi reklamację na piśmie do dnia 01 czerwca 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego) na adres sekretariatu Marszu:
Stowarzyszenie „Akademia Złotego Wieku”
Orle, ul. Kwiatowa 17A
84-252 Zamostne


5. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres, osoby zgłaszającej, jak również dokładny opis i powód reklamacji. Reklamacje złożone po upływie terminu wskazanego w punkcie 4, jak również w formie innej niż pisemna nie będą rozpatrywane. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany w formie pisemnej.

6. Zgłoszone w prawidłowym trybie reklamacje będą rozpatrywane przez powołaną w tym celu komisję Organizatorów w terminie do 01 lipca 2018 roku.

7. Decyzja komisji Organizatorów zostanie przesłana na adres podany w reklamacji w terminie 14 dni od rozstrzygnięcia i będzie ostateczna.

8. Organizatorzy zastrzegają sobie uprawnienie do zmiany niniejszego regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników Marszu. Zmieniony regulamin zostanie umieszczony na stronie internetowej pod adresem www.utww.pl, a także dostępny będzie w siedzibie sekretariatu Marszu.

9. Niniejszy regulamin wchodzi w życie w dniu 01.02.2018 roku.


Załącznik: Formularz zgłoszeniowy.